Regulamin sklepu internetowego tancobajki.pl
z dnia 01 stycznia 2019r.

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem https://tancobajki.pl jest firma prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Projekt Wodzirej Dawid Modrzejewski, NIP 7122897880, REGON: 060556558, adres: ul. Wojciecha Żywnego 1/3, 20-854 Lublin. W sprawach informacji, pytań i zamówień należy kontaktować się na adres mailowy kontakt@tancobajki.pl bądź pod numerem telefonu 509 569 693.

§2 DEFINICJE

 1. Sklep Internetowy (Sklep)– sklep dostępny pod adresem portalu internetowego https://tancobajki.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 2. Sprzedawca– osoba prowadząca oraz właściciel Sklepu Internetowego https://tancobajki.pl;
 3. Klient– każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, po uzyskaniu zgody jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą w ramach Sklepu Internetowego;
 4. Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Formularz Rejestracyjny– formularz dostępny na stronie sklepu internetowego https://tancobajki.pl umożliwiający utworzenie Konta dla Klienta;
 6. Konto– usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym portalu internetowego https://tancobajki.pl, w których gromadzone są dane Klientów zgodnie z ustawą o Ochronie Danych osobowych – RODO, w tym informacje o złożonych zapytaniach i zamówieniach;
 7. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu Internetowego https://tancobajki.pl;
 8. Towar– przedmiot prezentowany na portalu internetowym https://tancobajki.pl;
 9. Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 10. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://tancobajki.pl, w szczególności zasady i warunki składania drogą elektroniczną Zamówień oraz zawierania Umów w ramach Sklepu Internetowego oraz dokonywania rejestracji, założenia i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient wymogów technicznych:
  • założenie konto e- mail,
  • korzystanie z przeglądarki Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą Cookies i JavaScript,
  • zalecane jest korzystanie z przeglądarki Firefox
  • strona jest responsywna.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza akceptację zasad Regulaminu i zobowiązanie do ich przestrzegania. Do zapoznania się z niniejszym Regulaminem zobowiązany jest każdy Klient przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego https://tancobajki.pl. Regulamin jest in­te­gralną czę­ścią Umowy za­wie­ra­nej mię­dzy Klientem a Sprzedawcą.

§4 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Korzystając ze Sklepu Internetowego, Klient zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Klientowi zabrania się przesyłania za pomocą portalu https://tancobajki.pl informacji:
 • zawierających treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, komunistyczne, nazistowskie, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne;
 • zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
 • zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej;
 • naruszających prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
 • zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu (w zakresie objętym karalnością);
 • zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, „konie trojańskie”, dane zawierające „pluskwy”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
 • zawierających przekazy reklamowe, niezamówione informacje handlowe;
 • niezgodnych z prawdą, niedokładnych, nieaktualnych danych podczas składnia Zamówienia, bądź rejestracji.
 1. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa korzystania bądź ograniczyć jego dostęp do Sklepu Internetowego w sytuacji naruszenia Regulaminu, w szczególności § 4.

§5 REJESTRACJA I PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówienia są Klienci:
  a) zarejestrowani użytkownicy Sklepu,
  b) niezarejestrowani użytkownicy Sklepu.
 2. Celem uzyskania statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu należy uzupełnić Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu, ustalić login i hasło, a następnie aktywować konto poprzez wejście na link przesłanym na adres mailowy Klienta. Procedura zarejestrowania Klienta odbywa się jednorazowo. Login i hasło mają charakter poufny i Klient ma obowiązek chronić je przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma możliwość w każdym czasie wglądu, poprawienia, aktualizacji danych oraz usunięcia Konta z systemu.
 3. Klient będący zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu, po zalogowaniu się na swoje Konto, składa Zamówienie poprzez dodanie Towaru wraz z określeniem ilości do Koszyka. Następnie Klient potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wybór przycisku „Zamawiam i Płacę”.
 4. Klient nie będący zarejestrowanym użytkownikiem składa zamówienie poprzez dodanie Towaru wraz z określeniem ilości do Koszyka. Następnie Klient potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wybór przycisku „Zamawiam i Płacę” oraz podaje niezbędne dane potrzebne do realizacji Zamówienia, zgodnie z informacjami i komunikatorami udostępnionymi na stronie internetowej Sklepu.
 5. W Zamówieniu Klient dodatkowo wskazuje: rodzaj dostawy, metodę płatności, miejsce wydania i dostarczenia Towaru oraz może wskazać, że żąda wystawienia faktury VAT, co obliguje go do podania danych do wystawienia faktury.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest odznaczenie przez Klienta checkbox „Akceptuję Regulamin”.
 7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,
  • kosztów dostawy,
  • wybranej metody płatności,
  • wybranej metody dostawy.
 8. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§6 ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 3. Po zawarciu Umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Jednocześnie e-mail ten zawiera informacje o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 4. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczony Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży.

§7 DOSTAWA

 1. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Klient ma możliwość osobistego odbioru kupionego Towaru pod adresem: Wojciecha Żywnego 1/3, 20-854 Lublin, po uprzednim potwierdzeniu terminu odbioru Towaru drogą mailową lub telefoniczną ze Sprzedawcą.
 3. Koszty dostarczania Towaru ponosi Klient. Koszty dostawy, wraz z wyborem sposobu dostawy są wskazane Klientowi w czasie składania Zamówienia oraz w mailu otrzymanym od Sprzedawcy po zawarciu Umowy.
 4. Klient ma możliwość wyboru opcji dostawy i uiszczenia ceny:
 • Poczta polska, przesyłka polecona priorytetowa – 9zł
 • Odbiór osobisty – bez dodatkowych kosztów.
 1. Wysyłka jest realizowana w ciągu 2 dni roboczych liczonych:
 • od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku formy płatności szybki przelew dotpay,
 • od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności przelew tradycyjny/elektroniczny.
 1. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Czas realizacji dostawy uzależniony jest od sposobu wyboru dostawy Towarów przez Klienta i liczy się od dnia wysłania Towaru przez Sprzedawcę. Poczta Polska w przypadku przesyłek poleconych dostarcza Towar w następnym dniu roboczym po dniu nadania Towaru przez Sprzedawcę (przewidywane terminy realizacji usługi nie stanowią gwarantowanych terminów doręczenia)

§8 CENA I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki w tym cła i podatki.
 2. Termin płatności:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym lub elektronicznym Klient jest zobowiązany uiścić płatność w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży;
  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze osobistym towaru, Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką bezpośrednio przy odbiorze.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 4. Płatność może być dokonana przelewem bankowym, elektronicznym lub tradycyjnym realizowanym za pośrednictwem PocztyPolskiej lub innego punktu do tego uprawnionego. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko albo firmę Klienta i otrzymany numer Zamówienia. Płatność należy dokonać na konto: mBiznes konto 35 1140 2004 0000 3302 7400 4022
 5. Płatność on-line, szybki przelew dotpay.
 6. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt 8 § 9 regulaminu), składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 2. Uprawnienie to może realizować Konsument w ciągu 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar na podstawie Umowy Sprzedaży- od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż dostawca), a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo
  2. polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Sprzedawca niezwłocznie prześle na adres e-mail wskazany przez Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę sprzedaży Towaru uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił do umowy.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, w szczególności w stosunku do Umów:
 8. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 9. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 10. c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 11. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, stanowiącego Załącznik nr 1do niniejszego Regulaminu, bądź złożenie jednoznacznego oświadczenia zawierającego imię i nazwisko Konsumenta, numer zamówienia oraz informację jakie Towary zwraca Konsument. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres mailowy kontakt@tancobajki.pl, bądź pisemnie na adres Projekt Wodzirej Dawid Modrzejewski, ul. Wojciecha Żywnego 1/3, 20-854 Lublin

§10 REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARÓW

 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną i prawną. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest uregulowana w polskich przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności art. 556- 556(3) i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, mogą być składana na formularzu reklamacyjnym, stanowiącym Załącznik nr 2do niniejszego regulaminu, wysłanym na adres mailowy kontakt@tancobajki.pl lub pisemnie na adres Projekt Wodzirej Dawid Modrzejewski, ul. Wojciecha Żywnego 1/3, 20-854 Lublin
 3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego przekaże Klientowi na adres e – mail wskazany przez niego w toku składania Zamówienia potwierdzenie otrzymania oświadczenia reklamacyjnego.
 4. Sprzedawca  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§11 REKLAMACJA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Projekt Wodzirej Dawid Modrzejewski, ul. Wojciecha Żywnego 1/3, 20-854 Lublin, bądź mailowo na adres mailowy kontakt@tancobajki.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres mailowy, numer telefonu, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osobowy upoważnionej do załatwienia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

§12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Zapisy niniejszego paragrafu Regulaminu stosuje się wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawca ma prawo dostąpić od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W przypadku umowy zawartej przez Klienta niebędącego Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 4. W przypadku umowy zawartej przez Klienta niebądącego Konsumentem, z chwilą wydania Towaru Dostawcy (Poczcie Polskiej) niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, ubytku bądź uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta.
 5. Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę wydaną przez Dostawcę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Konsument ma także możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń, ma prawo zwrócić się o mediację lub o rozstrzygniecie do sądu polubownego. Bliższe zasady postępowania określone zostały na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php Konsument może także złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r., poz. 1030).
 3. Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie  jest dostępny w każdym czasie w aktualnej wersji do pobrania na podstronie sklepu internetowego w zakładce Regulamin.